Buy our cars:

VPPS

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse (VPPS)

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse
Org nr 802424-0122

Introduktion

I Sverige finns såväl förmånsbaserade som premiebestämda pensionsplaner baserade på kollektivavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse tryggar utfästelser inom förmånsbestämd ITP2-plan. 

Stiftelsen

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse har som uteslutande ändamål att med sitt kapital trygga utfästelser om pension  inom ITP2 som Volvo Personvagnar AB (556074-3089), Volvo Car Sverige AB (556034-3484) och Volvobil i Göteborg AB (556056-6266) (”Arbetsgivarna”)  lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda. 

Arbetsgivarna ska enligt kollektivavtal kreditförsäkra alla ålderspensionsåtaganden enligt ITP2-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”)  ömsesidigt. Det är respektive Arbetsgivare som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens tillgångar utgör därmed en säkerhet, vilken PRI kan ta i anspråk om Arbetsgivare blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden. ITP2-planens destinatärers trygghet ska därmed vara oberoende av Stiftelsens och dess placeringsreglers utformning och tillämpning. 

Stiftelsens säte är Göteborg.

Aktieägarengagemang

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse investerar inte, direkt eller genom diskretionär förvaltning, i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse investerar, direkt eller genom diskretionär förvaltning, bland annat i fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I dessa fall är Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse en passiv investerare som väljer fonder utifrån sina placeringsriktlinjer och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling. 

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse avstår från att (i) anta särskilda principer för aktieägarengagemang enligt direktivet om aktieägarengagemang, och (ii) lämna en årlig redogörelse för tillämpningen av sådana principer, då investeringar i noterade bolag uteslutande sker genom fonder.