Buy our cars:

VPPS

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse (VPPS)

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse
Stiftelsen är registrerad i Sverige med org nr 802424-0122
Stiftelsens säte är Göteborg
Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och Finansinspektionen.
Adress: c/o PRI Stiftelsetjänst AB (0902), Box 5390, 402 28 Göteborg
Telefon: 031-7783040

Introduktion

I Sverige finns såväl förmånsbaserade som premiebestämda pensionsplaner baserade på kollektivavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse tryggar utfästelser inom förmånsbestämd ITP2-plan.

Stiftelsen

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse har som uteslutande ändamål att med sitt kapital trygga utfästelser om pension inom ITP2 som Volvo Personvagnar AB (556074-3089), Volvo Car Sverige AB (556034-3484) och Volvobil i Göteborg AB (556056-6266) (”Arbetsgivarna”) lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda.

Arbetsgivarna ska enligt kollektivavtal kreditförsäkra alla ålderspensionsåtaganden enligt ITP2-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är respektive Arbetsgivare som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens tillgångar utgör därmed en säkerhet, vilken PRI kan ta i anspråk om Arbetsgivare blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden. ITP2-planens destinatärers trygghet ska därmed vara oberoende av Stiftelsens och dess placeringsreglers utformning och tillämpning.

Stiftelsens ekonomiska ställning

Stiftelsens egna kapital uppgick per 2019-12-31 till 9 007 721 745 SEK.

Stiftelsens placeringsprofil

Stiftelsens investeringsverksamhet styrs av stiftelsens placeringsriktlinjer och enligt dessa skall avkastningsmålet uppnås genom att stiftelsens tillgångar förvaltas på ett aktsamt och kostnadseffektivt sätt Enligt dessa riktlinjer får stiftelsens medel placeras i följande tillgångsslag:

  (i) Svenska och utländska räntebärande värdepapper

  (ii) Finansiella instrument relaterade till noterade svenska och utländska aktier

  (iii) Värdepappersfonder i följande tillgångsslag:
(a) Svenska och utländska räntebärande värdepapper; och
(b) noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument

  (iv) Alternativa tillgångar

  (v) Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Stiftelsens medel kan placeras i onoterade tillgångar. Sådana tillgångar har normalt sämre likviditet än noterade/likvida tillgångar.

Stiftelsen ska, förutom risk och avkastning, ta hänsyn till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut. Tillgångarna ska förvaltas utifrån en strävan att investeringarna görs i verksamheter som fokuserar sitt hållbarhetsarbete på att följa internationella miljöstandarder, mänskliga rättigheter, rättvisa och säkra arbetsförhållanden och antikorruption samt arbetar för att minimera den negativa miljöeffekt och/eller sociala påverkan som deras produkter eller tjänster har på miljön.

Aktieägarengagemang

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse investerar inte, direkt eller genom diskretionär förvaltning, i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse investerar, direkt eller genom diskretionär förvaltning, bland annat i fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I dessa fall är Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse en passiv investerare som väljer fonder utifrån sina placeringsriktlinjer och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse avstår från att (i) anta särskilda principer för aktieägarengagemang enligt direktivet om aktieägarengagemang, och (ii) lämna en årlig redogörelse för tillämpningen av sådana principer, då investeringar i noterade bolag uteslutande sker genom fonder.

Stiftelsens årsredovisning och placeringsriktlinjer finns att tillgå via Länsstyrelsen i Västra Götalands Län samt Finansinspektionen. I årsredovisningen framgår stiftelsens ekonomiska ställning. Stiftelsen skall tillhandahålla stiftelsens stadgar till destinatär eller pensionsborgenär om det begärs. Stiftelsens ersättningspolicy finns tillgänglig här. 

Information på begäran om Stiftelsen och dess verksamhet

Utöver vad som framgår ovan lämnas på begäran Stiftelsens stadgar, placeringsriktlinjer samt senaste årsredovisning till dem som Stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen. Informationen kan lämnas kostnadsfritt i pappersformat. Stiftelsens årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer finns även att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm respektive Finansinspektionen.


Informationen på denna sida är senast uppdaterad den 2020-12-15

 

Integration of ESG aspects & adverse sustainability impacts are a key aspect of VPPS due diligence. 

Currently, the process is focused on the level of ESG performance & commitment of the fund manager rather than on the specific indicators outlined in the annexes of the "Final Report on draft Regulatory Technical Standards" (RTS). This is to ensure that the fund managers which VPPS chose to work with approach ESG from a holistic standpoint. ESG performance per fund is tracked using Sustainalytics ESG reports, and the following indicators form the basis of VPPS exclusion approach:

 - Companies that contribute to serious and systematic breaches of international law and human rights

- Companies that produce or sell controversial weapons, hereunder nuclear, land mines, cluster munitions, biological and chemical weapons

- Companies involved in serious environmental degradation

- Companies involved in systematic bribery, corruption and financial crime

- Companies doing business with specific countries, organizations and individuals that are targeted by sanctions making it illegal to do business with them or restricting trade with certain goods and technology

 Inclusion of the specific Principal Adverse Impacts (PAIs) outlined in the RTS will be reviewed before their effective date in 2022. For more details on VPPS sustainability due diligence policy, please see "Policy on integration of sustainability risks“. Valid remuneration policies are not in conflict with VPPS approach to sustainability risks. VPPS are not currently signatories of the United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), however, checks on fund managers adherence are a key element of VPPS due diligence policy.